Institutions together in Bulgaria

Инициатива за младежка заетост

Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранцията за младежта. Нейната цел е да бъдат подкрепени младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 г. е надхвърляла 25 %.

Инициатива за младежка заетост

Инициативата е насочена по-специално към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа.

Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа.

http://ec.europa.eu/social/

Младежи могат да получат до 20 хил. лв. за стартиране на бизнес

Стартира кандидатстването за финансиране на технологични бизнес проекти на млади предприемачи по програмата "Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".

Инициатива за младежка заетост

Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

http://www.economic.bg/bg/news/

Гаранция за младежта

„Гаранция за младежта“ в действие: Младежки медиатори, България

Гаранция за младежта

Програмата за младежки медиатори, стартирана под българската Гаранция за младежта през януари 2015 г. Програмата е подобрила живота на много млади хора. Документалният филм, заснет в Община Монтана показва как работи програмата на практика.

http://ec.europa.eu/social/

Проект Кръгове (BG051PO001-7.0.01-0125–C0001)

Проект КРЪГОВЕ предлага иновативен подход за интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на ученето през целия живот и заетостта сред уязвими групи и по-конкретно ”Наръчник за интегрирани услуги и гъвкаво обучение за групи в риск“, който лесно може да бъде адаптирам към нуждите на NEETs. Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и в сътрудничество между българска, испанска и италианска организации.

Проект 'Кръгове'

”Наръчник за интегрирани услуги и гъвкаво обучение за групи в риск“

http://circlesproject.tryavna.biz/Guide_BG.pdf

Предприемачество за нестопански организации

„Стартира седмото издание на програма „Предприемачество за нестопански организации" 2017 / 2018

Предприемачество за нестопански организации

Български център за нестопанско право започва набиране на кандидатури за участие в програмата „Предприемачество за нестопански организации" за 2017/2018 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността, участие в конкурс „Най-добър бизнес план на неправителствена организация" и Акселератор за наградените организации. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България" и Фондация УниКредит, и в партньорство с Telus International.

http://bcnl.org/bg/news/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.